سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

زندگی عاقلانه

نظر

جوانان معمولا درگیر عشق آتشین می شوند

چون صمیمت و تمایل شهوانی است ولی از آنجا که «هویت» آنها شکل نگرفته است تعهدی ندارند.

پایه های عشق هنجار تعهد و پایبندی است.