سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زندگی عاقلانه

نظر

 اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی (مفاهیم، فرآیند و فنون)


ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نویسنده : سید محمد غروی | مسعود جان بزرگی

سال نشر : 1395

تعداد صفحات : 367
خرید

معرفی کتاب
این کتاب نشان می دهد که یک مشاور و روان درمانگر، تمامی رفتار و سلوک خود را باید براساس قواعد حرفه ای تنظیم کند. آنچه این اثر را منحصر به فرد کرده، آن است که برای نخستین بار یک روانشناس و مشاور می تواند تمامی فعالیت های خود را بر اساس یک الگوی مذهبی اسلامی تبیین و تنظیم کند. الگویی که تصویر نسبتاً کامل تری از انسان و روابط او با عالم هستی و خداوند ارائه می دهد و توحید را مبنای اصلی فعالیت های علمی قرار می دهد.

کتاب حاضر پس از بیان اصول کلی نظری به چهار حـوزه اساسی خـدا شناسی، هستی شـناسی، انسان شـناسی و معاد شـناسی، تمامی مراحـل درمـان را تا بیان فنـون اسـاسی پی می گیرد. پیگیری این اصـول در فعالیـت های مخـتلف مشـاوره و روان درمانگری؛ ارزیابی، تشخیص، فرمول بندی، آسیب شناسی و درمان عملی، و در حد ظرفیت این کتاب، مجهز به استنادات دینی و علمی، به مشاور و مراجع کمک می کند تا با اطمینان بیشتری به کار با این کتاب بپردازد.

اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی (مفاهیم، فرآیند و فنون)